Brukertesting

Hos oss slutter gjettingen.

Innsikt er uten tvil nøkkelen bak gode brukeropplevelser. Observasjon av hvordan brukere i målgruppen faktisk oppfatter og interagerer med produktet ditt, gir verdifull innsikt om hva som skal til for å forbedre brukeropplevelsen, og øke produktets verdi.

Test tidlig, test ofte

Vi gjennomfører brukertester på alt fra papirskisser til etablerte produkter og tjenester på markedet. Testene utføres i vår brukertestlab, eller i situasjoner hvor produktet er ment å brukes. Gjennomføring og fokus kan variere, men formålet vil alltid være å måle produktets opplevde verdi hos målgruppen.

Man trenger ikke mer enn skisser av et produkt for å kunne teste de mer overordnede aspektene, slik som konsept, tenkt struktur, navigasjon og ikke minst brukernes forventninger til det fremtidige produktet. Å teste tidlig er med andre ord svært verdifullt for produktets videre utvikling, da man unngår å bygge videre på feilaktige antakelser.

Produkter som nærmer seg lansering egner seg godt til å teste helhetsopplevelsen av produktet, i tillegg til det å kunne avklare hvor godt den opplevde verdien av produktets kjernefunksjonaliteter scorer hos målgruppen.

Hvordan tester vi?

Felles for brukertestene vi utfører er at vi innvolverer deg som kunde i størst mulig grad. Det er jo tross alt produkteier som sitter på nøkkelinformasjon om målet med produktet, hvilke avgjørelser som har blitt tatt tidligere i prosessen og hva som er neste steg i utviklingen. Derfor utformes alltid oppgaver og testskript i samråd med deg og ditt team og vi gir samtidig mulighet til å observere brukertesten via direkteoverføring av videostrøm.

En dag eller to etter brukertesten gjennomfører vi en workshop med deg og ditt team, hvor initielle funn gjennomgås, og mulige løsningsforslag diskuteres. I etterkant av dette leverer vi en oppsummerende rapport som inneholder vår analyse av styrker og svakheter ved produktet samt forslag til forbedring.

Vi utfører brukertester som enkeltstående produkt, som del av en større designprosess eller for å kickstarte en designsprint.

Snakk med oss om hvilket testopplegg som passer ditt produkt!

Kontakt oss!